หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร


หลักสูตร “หลักการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการใช้สิทธิค่าเช่าบ้านของข้าราชการ และเรียนรู้อุทาหรณ์จากคดีปกครองที่เกี่ยวกับท้องถิ่น การพัสดุ และสิทธิค่าเช่าบ้านของข้าราชการ เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ”

หลักสูตร “หลักการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการใช้สิทธิค่าเช่าบ้านของข้าราชการ และเรียนรู้อุทาหรณ์จากคดีปกครองที่เกี่ยวกับท้องถิ่น การพัสดุ และสิทธิค่าเช่าบ้านของข้าราชการ เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
3 20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567 โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


หลักสูตร “การจัดประเภทสินทรัพย์ การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ การตรวจสอบสินทรัพย์ค่าเสื่อมราคาสะสมระหว่างงบทดลอง  และฐานข้อมูลสินทรัพย์ โดยไฟล์ Excel อัตโนมัติ ของหน่วยงานแม่ และบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยไฟล์ Excel อัตโนมัติ ระหว่างปีงบประมาณ 2567 เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS)”

หลักสูตร “การจัดประเภทสินทรัพย์ การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ การตรวจสอบสินทรัพย์ค่าเสื่อมราคาสะสมระหว่างงบทดลอง และฐานข้อมูลสินทรัพย์ โดยไฟล์ Excel อัตโนมัติ ของหน่วยงานแม่ และบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยไฟล์ Excel อัตโนมัติ ระหว่างปีงบประมาณ 2567 เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS)”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
5 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส จังหวัดสงขลา 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร บำเหน็จบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ         เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 เงินช่วยพิเศษ) การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ และประเด็นปัญหาการเบิกสวัสดิการที่เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบภายในควรรู้”

หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร บำเหน็จบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 เงินช่วยพิเศษ) การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ และประเด็นปัญหาการเบิกสวัสดิการที่เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบภายในควรรู้”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
3 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน จังหวัดเลย 4,900 ดาวน์โหลด
4 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด
5 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 4,900 ดาวน์โหลด
6 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
7 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมบางกอกพาเลส จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4,900 ดาวน์โหลด
8 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.1–บส.5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพรบ.วินัยการเงินการคลัง และตามแนวทาง ว 64 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด”

หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.1–บส.5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพรบ.วินัยการเงินการคลัง และตามแนวทาง ว 64 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
3 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน จังหวัดเลย 4,900 ดาวน์โหลด
4 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด
5 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 4,900 ดาวน์โหลด
6 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
7 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมบางกอกพาเลส จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4,900 ดาวน์โหลด
8 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับคนใหม่ การทำแผนตรวจสอบ การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท.และศึกษาดูงานหน่วยงานตรวจสอบภายในต้นแบบ”

หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับคนใหม่ การทำแผนตรวจสอบ การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท.และศึกษาดูงานหน่วยงานตรวจสอบภายในต้นแบบ”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
3 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน จังหวัดเลย 4,900 ดาวน์โหลด
4 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 4,900 ดาวน์โหลด
5 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน เชิงลึก การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) การจัดงาน การแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้าง ว 119 และ การตรวจสอบทรัพย์สิน การจำหน่ายพัสดุ”

หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน เชิงลึก การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) การจัดงาน การแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้าง ว 119 และ การตรวจสอบทรัพย์สิน การจำหน่ายพัสดุ”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
4 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 4,900 ดาวน์โหลด
5 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร 4,900 ดาวน์โหลด
6 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมอิมพีเรียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4,900 ดาวน์โหลด
7 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
8 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติงานพื้นฐานการเงินการคลังท้องถิ่น การตรวจฎีกา การจัดทำเอกสารประกอบฎีกา (level 3) ที่สอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่ายใหม่ การจัดงาน การบริหารงาน และ ว 119 สำหรับกองคลัง หน่วยงานผู้เบิก ผู้ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการเบิกจ่าย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน”

หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติงานพื้นฐานการเงินการคลังท้องถิ่น การตรวจฎีกา การจัดทำเอกสารประกอบฎีกา (level 3) ที่สอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่ายใหม่ การจัดงาน การบริหารงาน และ ว 119 สำหรับกองคลัง หน่วยงานผู้เบิก ผู้ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการเบิกจ่าย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ 4,900 ดาวน์โหลด
2 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก 4,900 ดาวน์โหลด
3 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมเดอซิตาปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์ 4,900 ดาวน์โหลด
4 29 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567 โรงแรมชิวะโกวิว จังหวัดนครศรีธรรมราช 4,900 ดาวน์โหลด
5 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด
6 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
7 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 4,900 ดาวน์โหลด
8 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4,900 ดาวน์โหลด
9 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมคลาสสิคคาสิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,900 ดาวน์โหลด
10 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบระเบียบเบิกจ่าย พ.ศ.2566 และการตรวจสอบ วิเคราะห์สารพันปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบระเบียบเบิกจ่าย พ.ศ.2566 และการตรวจสอบ วิเคราะห์สารพันปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
3 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน จังหวัดเลย 4,900 ดาวน์โหลด
4 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด
5 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 4,900 ดาวน์โหลด
6 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
7 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมบางกอกพาเลส จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4,900 ดาวน์โหลด
8 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


หลักสูตร “รวมเทคนิคการจัดทำแบบรูปรายการ การจัดทำ TOR การบริหารสัญญา การจัดงาน การจัดโครงการ การจัดกิจกรรมสาธารณะ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย การจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี การปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ว119 และระเบียบการเงินฉบับใหม่”

หลักสูตร “รวมเทคนิคการจัดทำแบบรูปรายการ การจัดทำ TOR การบริหารสัญญา การจัดงาน การจัดโครงการ การจัดกิจกรรมสาธารณะ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย การจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี การปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ว119 และระเบียบการเงินฉบับใหม่”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
6 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน จังหวัดเลย 4,900 ดาวน์โหลด
7 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด
8 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 4,900 ดาวน์โหลด
9 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
10 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 4,900 ดาวน์โหลด
11 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4,900 ดาวน์โหลด
12 30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4,900 ดาวน์โหลด
13 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมบางกอกพาเลส จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4,900 ดาวน์โหลด
14 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


หลักสูตร “การเตรียมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2567 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ New e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568 ตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566)”

หลักสูตร “การเตรียมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2567 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ New e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568 ตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566)”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง อุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด
2 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ เพชรบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
3 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง นครศรีธรรมราช 4,900 ดาวน์โหลด
4 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 4,900 ดาวน์โหลด
5 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี 4,900 ดาวน์โหลด
6 20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,900 ดาวน์โหลด
7 27 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567 โรงแรมดีวาน่าพลาซ่ากระบี่ อ่าวนาง อ.เมือง กระบี่ 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด การจัดทำ    งบทดลอง ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี และบัญชีแยกประเภท ใช้ไฟล์ excel คำนวณค่าเสื่อมราคา ประจำปี 2567 และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้ไฟล์ (New e-LAAS) ในปีงบประมาณ พ.ศ 2568”

หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด การจัดทำ งบทดลอง ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี และบัญชีแยกประเภท ใช้ไฟล์ excel คำนวณค่าเสื่อมราคา ประจำปี 2567 และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้ไฟล์ (New e-LAAS) ในปีงบประมาณ พ.ศ 2568”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก พัทยา อ.บางละมุง ชลบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
2 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมดีวาน่าพลาซ่ากระบี่ อ่าวนาง อ.เมือง กระบี่ 4,900 ดาวน์โหลด
3 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี 4,900 ดาวน์โหลด
4 30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมขนอมซันไรต์ อ.ขนอม นครศรีธรรมราช 4,900 ดาวน์โหลด
5 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง ตรัง 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


หลักสูตร “กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำ การพิจารณาของสภาฯและข้อพึงระวัง ของ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ของ อปท.”

หลักสูตร “กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำ การพิจารณาของสภาฯและข้อพึงระวัง ของ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ของ อปท.”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
3 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท เลย 4,900 ดาวน์โหลด
4 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพมหานคร 4,900 ดาวน์โหลด
5 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมร้อยเกาะ สุราษฎร์ธานี 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


หลักสูตร “การเตรียมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS และหน่วยงานภายในสังกัด ประจำปี 2567 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ New e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568 ตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566)”

หลักสูตร “การเตรียมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS และหน่วยงานภายในสังกัด ประจำปี 2567 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ New e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568 ตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566)”

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน จังหวัดเลย 4,900 ดาวน์โหลด
2 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมเคปาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4,900 ดาวน์โหลด
3 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 4,900 ดาวน์โหลด
4 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น 4,900 ดาวน์โหลด
5 30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ 4,900 ดาวน์โหลด
6 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมไม้หอมรีสอร์ท สาขาสะพานเดชาติวงค์ จังหวัดนครสวรรค์ 4,900 ดาวน์โหลด

หลักสูตร


หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.1–บส.5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพรบ.วินัยการเงินการคลัง และตามแนวทาง ว 64 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด” รุ่นพิเศษ

หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.1–บส.5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพรบ.วินัยการเงินการคลัง และตามแนวทาง ว 64 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด” รุ่นพิเศษ

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 25 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567 โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส สงขลา 4,900 ดาวน์โหลด